I flera mandatperioder har Moderaterna varit med och styrt utvecklingen i Tranås kommun. Det ser vi nästan som en självklarhet, men när samhället förändras i hög takt, så behöver även Tranås kommun ställa om och fokusera på nya målbilder. Vi anser att kommunen ska drivas för framtiden, att invånarna ska känna sig trygga och säkra, att barnen får en god utbildning, att vi får den vård som krävs när det behövs och allt detta ska vara framtidssäkert. Genom god infrastruktur, naturlig tillväxt och bra beslut når vi hållbarhet i alla led.

Trygghet och Säkerhet

Sverige har i allt större utsträckning drabbats av brott, våld och kriminalitet. Tranås är inget undantag, även här har vi problem som inte går att förbise. Vi anser att Tranås kommun ska vara en trygg och säker plats för alla invånare. Därför anser vi att polisens närvaro ska öka, och vi som kommun ska jobba långsiktigt med trygghetsskapande åtgärder. Alla invånare i Tranås kommun, oavsett ålder, ska känna sig trygga varje dag. För ungdomar tror vi på en ökad närvaro av vuxna i skolan och på fritiden.

Miljö, Klimat och Natur

Tranås kommun har vackra omgivningar och så ska det vara även i framtiden. Genom tydlighet, ansvar och miljöfokus kan vår kommun fortsätta vara attraktiv. Våra parker och grönområden ska fortsatt ha hög kvalitet och utvecklas vidare. De ska inbjuda till spontan lek och aktiviteter men här ska du också finna lugn och få ny energi. Vi jobbar även för ökad sopsortering och återvinning.

Skola

Tranås kommuns skolor har under en period genomgått tuffa besparingar. Nu blickar vi framåt och ser till att anslagen till skolan ökar för att möjliggöra att skolan utvecklas i den riktning som krävs för framtidens behov. Skolan behöver rätt kvalitet, resurser och möjligheter för att säkra elevernas framtida kunskaper. Vi tycker att skolan ska tillgodose varje elevs unika behov.

Ekonomi

Vi driver en moderat politik där individen står i fokus. Detta gäller även vår kommuns ekonomi och vi behöver värna om varje invånares skattepengar. Genom att driva på företagsamhet och etableringar ser vi att kommunens ekonomi kan bli bättre. Att så många som möjligt arbetar är avgörande för vårt välstånd. Skatteintäkterna blir högre och utgifterna lägre. Det blir mer pengar att fördela till vår gemensamma välfärd. En kommun behöver hushålla med de ekonomiska resurserna och vi anser att genom tydlighet och ansvar kan dessa fördelas mer strategiskt.

Kärnverksamheterna utbildning samt vård och omsorg är prioriterade och får en stor del av budgeten. Det är också inom dessa områden som stora investeringar görs. Att behålla och rekrytera kompetent personal är en utmaning för hela den offentliga sektorn. För att möta ökade behov och önskemål från medborgarna krävs att vi vågar förändra och utveckla verksamheter.

Vård och Omsorg

Sveriges befolkning blir allt äldre, och det gäller även Tranåsborna. Behovet av äldreomsorg fortsätter att öka, och vi vill att den enskilde ska kunna välja vårdplats. Vi anser att framtidens äldreomsorg ska ske i ett samspel mellan kommunala och privata aktörer. Vi förespråkar centralt belägna, bekväma och tillgängliga bostäder med förhöjd service.

Integration

Tranås kommun ska ha ett fungerande integrationsarbete genom att få till en snabbare väg till arbete och intensivare SFI-utbildning. Vi vill ta vara på de kunskaper och kompetenser som finns. En kombination av språkundervisning, utbildning och arbetspraktik i olika yrkesområden måste därför öka. Med tydliga krav på motprestationer får vi ut fler människor på arbetsmarknaden.

Landsbygden

Urbaniseringen är ett faktum. Vi ser att digitalisering och möjligheten att arbeta mer hemifrån gör att allt fler vill lämna storstäderna och flytta till mindre orter som Tranås kommun . Det ser vi som en möjlighet för oss att växa. Vi vill utöka möjligheterna till bostadsbyggande utanför centralorten. Det ska vara lätt att driva företag där äganderätten och rådigheten över marken måste värnas och prioriteras. Tranås kommun ska ha som målsättning att säkerställa samhällsservice i hela kommunen.

Företagande och Näringsliv

Tranås företagsamhet har alltid varit i framkant och så ska det även vara i framtiden. Vi vill underlätta för fortsatt etablering av nya verksamheter i kommunen. Fler och nya arbetstillfällen ger en ökad inflyttning, vilket i sin tur gör att kommunen kan växa i den takt vi önskar. En viktig faktor i detta är kommunikationer. Bra tåg- och bussförbindelser är viktiga för arbeten som kräver pendling.

Tranås ambition att växa innebär att vi vill ha ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv och skola. Vi behöver identifiera tydliga behov från näringslivet och skapa framtiden tillsammans. Tranås ska behålla en näringslivsranking bland de allra högsta i Sverige. Vi får heller inte glömma att varje skattekrona genereras av det privata näringslivet.

Samhällsbyggnad

Tranås är en stad med en unik stadsmiljö där Storgatan är klassad som Riksintresse. Vi anser att det även i framtiden ska vara så. Vår byggnation ska följa det hållbara perspektivet i enlighet med inriktningen att Tranås som kommun ska växa.

Infrastruktur och kollektivtrafik

Tranås växer och behovet av gång- och cykelleder ökar. Här vill vi fortsätta satsa på en planerad utbyggnad som bidrar till både bättre miljö och ett hälsosammare liv. Vi vill att kollektivtrafiken både på väg och räls ska utvecklas ytterligare. Utökad linjelagd stadstrafik med miljövänliga bussar och tågförbindelser både norrut och söderut är prioriterade områden för en väl fungerande arbetspendling.

Fritid och Kultur

Tranås kommun ska ha ett stort och attraktivt utbud av fritid och kultur. Vi anser att det är viktigt att stödja de ideella drivkrafterna i föreningslivet som bidrar till detta. Det är genom samverkan mellan kommun och civilsamhället som stora vinster kan göras i folkhälsa och integration. Möjligheterna till fritidsaktiviteter och kulturella upplevelser är en attraktionsfaktor. Vi vill ha ett aktivt friluftsliv och bra fritidsanläggningar.